گالری نمونه گیری

در این بخش نمونه های مختلف از قبیل خون ، پاپ اسمیر ، نمونه برداری از زخم و ضایعات پوستی ، نمونه برداری قارچی و … تهیه می گردد .
جهت حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت اصول بهداشتی اتاق های مربوط به نمونه برداری های مختلف ، خونگیری و… برای خانم ها ، آقایان و کودکان از یکدیگر مجزا شده است .
قبض جهت تاریخ جوابدهی و یا ارائه به بیمه تکمیلی چاپ شده و پس از پایان نمونه گیری به مراجعه کننده تحویل داده می شود.