گالری بیوشیمی

یکی از قسمت های مهم آزمایشگاه تشخیص طبی، بخش بیوشیمی می باشد که در آن آزمایشهای متعددی به روش های مختلف انجام می پذیرد. در این بخش حدود 70 آزمایش بر روی نمونه های خون ، ادرار و مایعات مختلف نظیر مایع نخاع ، مایع آسیت ، مایع سینوویال و مایع پلور انجام می گردد. اين بخش مجهز به دستگاههاي مدرن و مجهز مي باشدکه با استفاده از سرم كنترل هاي داخلي و خارجي و شركت در برنامه هاي كنترل كيفي خارجي و داخلي کنترل می گردد .