معاینات ادواری پرسنل آزمایشگاه رازی رشت

بر اساس ماده 92 قانون کار و در راستای طرح سلامت کارکنان، معاینات ادواری پرسنل آزمایشگاه رازی رشت انجام شد. طبق ماده 92 قانون کار و لزوم معاینات ادواری سالیانه و حصول از اطمینان سلامت تمامی پرسنل در بخش های مختلف آزمایشگاه و اقدام سریع و مناسب در صورت مشاهده نشانه های بیماری در کارکنا، معاینات ادواری در سالن همایش آزمایشگاه انجام گرفت.

تشکیل پرونده و نظریه کارشناس بهداشت حرفه ای، انجام تست های ادیومتری(شنوایی سنحی)، تست اپتومتری(بینایی سنجی)، تست نوار قلب، معاینات پزشک، آزمایشات خون و … از جمله مواردی است که با حضور تیم پزشکی و استقرار در محل آزمایشگاه انجام پذیرفته است.

در رابطه با برخی از مزایای انجام منظم آزمایشات ادواری در محیط کاری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تشخیص زودهنگام بیماری ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی، درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری، جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری مسری، تعیین سلامتی و بیماری پرسنل و تعیین ارزیابی روش های پیشگری و ایمنی از جلمه مزاایای معاینات ادواری پرسنل می باشد.

پیرو تصمیم مدیریت محترم آزمایشگاه مقرر گردید آزمایشات ادواری به طور منظم هر ساله در آزمایشگاه انجام پذیرد.

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.