بیمه های طرف قرارداد
تامین اجتماعی (پایه)
سلامت (پایه)
نیروهای مسلح (پایه)
بانک تجارت (پایه)
بانک صادرات (پایه)
بانک ملت (پایه)
بانک سپه (پایه)
بانک کشاورزی (پایه)
بانک ملی (پایه)
صداوسیما (پایه)
شرکت نفت (پایه)
بیمه کوثر (تکمیلی)
بانک رفاه کارگران (تکمیلی)
انجمن بیماران کلیوی (تکمیلی)
بیمه البرز (تکمیلی)
بیمه آرمان (تکمیلی)
بیمه کمک رسان (تکمیلی )
کمیته امداد (تکمیلی)
بیمه سینا ( پایه ،تکمیلی)
بیمه ایران( پایه ،تکمیلی)
بیمه پارسیان (پایه ،تکمیلی)
بیمه دانا(پایه ،تکمیلی)
صندوق بازنشستگی صنعت نفت (پایه)
نوین (تکمیلی )
تعاون (تکمیلی)
آسیا (تکمیلی)
معلم (تکمیلی)
میهن (تکمیلی)
بیمه ملت (تکمیلی)
بهزیستی (تکمیلی)
بیمه سرمد (تکمیلی)
بیمه تجارت نو