بیمه های طرف قرارداد
تامین اجتماعی (پایه)
سلامت (پایه)
نیروهای مسلح (پایه)
بانک تجارت (پایه)
بانک صادرات (پایه)
بانک ملت (پایه)
بانک سپه (پایه)
بانک کشاورزی (پایه)
بانک ملی (پایه)
صداوسیما (پایه)
شرکت نفت (پایه)
بیمه کوثر (تکمیلی)
بانک رفاه کارگران (تکمیلی)
انجمن بیماران کلیوی (تکمیلی)
بیمه تجارت نو (تکمیلی)
کمیته امداد (تکمیلی)
بیمه سینا ( پایه ،تکمیلی)
بیمه پارسیان (پایه ،تکمیلی)
صندوق بازنشستگی صنعت نفت (پایه)
نوین (تکمیلی )
تعاون (تکمیلی)
معلم (تکمیلی)
میهن (تکمیلی)
بیمه ملت (تکمیلی)
شرکت نفت فلات قاره (پایه)
بیمه سرمد (تکمیلی)
بیمه دانا (تکمیلی)

بیمه دی (تکمیلی)

                                                                                      بیمه رازی (پایه)
                                                                                    بیمه رازی (تکمیلی)
                                                                                  بیمه البرز (تکمیلی)
                                                                                  بیمه کمک رسان (SOS)
                                                                                     بیمه ایران (تکمیلی)
                                                                               بیمه   کار آفرین (تکمیلی)