طرح غربالگری تالاسمی و هیپوتروییدی نوزادن

طی حکمی از سوی مرکز محترم بهداشت شهرستان رشت، آزمایشگاه رازی رشت به عنوان آزمایشگاه همکار در طرح غربالگری تالاسمی و هیپوتیروییدی نوزادان برگزیده شد.

در ادامه حکم صادر از سمت مرکز بهداشت شهرستان رشت، آورده شده است.

طرح غربالگری تالاسمی