چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار

پرنیان هفترنگ اندر سر آرد کوهسار

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس

بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار

بر همه شادی تو بادی شادخوار و شادمان

بر همه کامی تو بادی کامران و کامگار

فرا رسیدن نوروز بر شما و خانواده گرامی فرخنده باد

دکتر حبیب زاده – نوروز 1400

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.