دوره سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی زیستی

دوره برون سازمانی تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی زیستی به صورت مجازی از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت برگزار گردید.

این دوره در راستای ارتقای کیفیت واحدهای مدیریت کیفیت ، سوپروایززی و ایمنی و بهداشت اجرا گریده است.
لازم به ذکر است که شروع دوره از تاریخ 1400/06/16 بوده است

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.