دوره تشخیص آزمایشگاهی موکور مایکوزیس

دوره برون سازمانی تحت عنوان دوره تشخیص آزمایشگاهی موکور مایکوزیس به صورت وبیناراز طرف آزمایشگاه مرجع سلامت برگزار گردید.

این دوره در راستای ارتقای علمی واحدهای  سوپروایززی و میکروب شناسی و قارچ شناسی اجرا گریده است.
لازم به ذکر است که شروع دوره از تاریخ 1400/06/31 بوده است

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.