تشخیص ژنتیکی سرطان پستان!

سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان ها در میان زنان است. احتمال ابتلاء به این سرطان در طول عمر برای زنان 10درصد می باشد. وقوع جهش های ژنتیکی در ژن های BRCA1 وBRCA2 باعث افزایش خطر بروز سرطان پستان و تخمدان در زنان خواهد شد همچنین جهش در این دو ژن با افزایش خطر ابتلا به برخی دیگر از انواع سرطان ها نیز همراه است. در مجموع این دو ژن مسئول بروز یک چهارم کل سرطان های پستان وراثتی و حدود 5 تا 10 درصد از کل سرطان های پستان می باشند.

همچنین در 15 درصد از بیماران مبتلا به سرطان تخمدان نیز جهش های این دو ژن شناسایی شده اند. معمولا افرادی که ناقل جهش در این دو ژن می باشند در سنین پایین تری به سرطان مبتلا می شوند و خطر ابتلا به شدت افزایش می یابد.

اندیکاسیون انجام تست ژنتیک سرطان پستان

ه طور کلی برخی از مواردی که نیاز به بررسی ژنتیکی دارند شامل موارد زیر می باشند:

  • سرطان پستان در سنین زیر 50 سال

  • وقوع سرطان در هر دو پستان یک خانم (فرم دو طرفه)

  • وقوع همزمان سرطان پستان و تخمدان در یک نفر و یا در اعضای یک خانواده

  • وقوع چندین مورد سرطان پستان در یک خانواده

  • وقوع دو یا چند مورد از سرطان مرتبط باBRCA1/2 در یکی از اعضای خانواده

  • سرطان پستان در مردان

تشخیص ژنتیکی سرطان پستان

آزمایشگاه ژنتیک رازی رشت بررسی ژنتیکی موارد فامیلی سرطان های ذکر شده را به روش های زیر به مراجعین محترم ارایه می نماید:

  • بررسی موتاسیون های شایع BRCA1/BRCA2

  • تعیین توالی کامل به روش NGS