آزمون مهارت سنجی ضمن خدمت

آزمون مهارت سنجی ضمن خدمتبا حضور تمامی همکاران آزمایشگاه رازی مطابق با استانداد آزمایشگاه های پزشکی   برگزار گردید.

لازم به ذکر است که این آزمون از تاریخ 1400/06/15  الی 1400/07/03 بوده است

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.